מאגר מידע

מכרזים

מכרז מס' 8/2023
2023-03-28 08:18:32
מכרז 6/2023 (טופס הצעה כספית )רכישה, אספקה והתקנה של מושבים מרופדים לאודיטוריום בבית הספר "אלנג'אח"
2023-03-12 07:57:20
הודעה מס' 1 למשתתפים למכרז מס' 2023/8 עדכון מועדים ודחיית מועד הגשת ההצעה
2023-03-08 08:35:45
הודעה מס' 1 למשתתפים למכרז מס' 2023/6 עדכון מועדים ודחיית מועד הגשת ההצעה
2023-03-08 08:34:05
מכרז מס' 6-2023 רכישה, אספקה והתקנה של מושבים מרופדים באודיטוריום בבית ספר "אלנג'אח" ברהט (2023)
2023-03-01 10:03:51

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

ארנונה

צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21
קובץ התקנות-8507
2020-04-23 05:09:44

ועדות העירייה

תמלול מליאה מס 03.2023
2023-03-30 07:19:24
פרוטוקול מליאה מס 03.2023‎‎
2023-03-30 07:13:19
תמלול מליאה לא מן המניין
2023-03-19 09:22:44
מליאה לא מן המניין
2023-03-16 08:10:09
תמלול מליאה מס' 02/2023‎‎
2023-02-21 11:58:42